Súťaž so značkou ESPRIT na Facebooku

Súťaž so značkou ESPRIT na Facebooku


Podmienky zapojenia do súťaže:
Príď sa odfotiť k nám do AD Optiky v okuliaroch ESPRIT do 15.2.2019, tvoju fotku uverejníme v albume na našom Facebook profile.
Hlavná cena súťaže je set šperkov značky ESPRIT v hodnote 200€.


Podmienky získania výhry:
Fotka, ktorá získa do 28.2.2019 najviac "lajkov" vyhráva. Vyhlásenie výhercu bude oznámené na našom Facebook profile.

Každý, kto sa zapojí do hlasovania "lajkovaním" niektorej fotky, bude zaradený do zlosovania o poukaz na nákup v našej optike v hodnote 50 Eur a vyšetrenie zraku zdarma. Losovanie prebehne 28.2.2019 a bude zverejnené na našom Facebook profile.

Súťažiť o hlavnú cenu môže každý, kto sa príde odfotiť v okuliaroch ESPRIT do AD Optiky na Kazanskej ul. 54 v Bratislave v čase otváracích hodín Po-Pia 9:00-18:00, So 9:00-12:00.
Odovzdanie výhry výhercovi
Odovzdanie výhry výhercovi sa uskutoční osobne v predajni AD Optika, Kazanská 54, Bratislava. 

Organizátor súťaže:
Siderium s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 80344/B, Šancová 82, 811 05 Bratislava, IČO: 46 596 496, DIČ: 2023480118, IČDPH: SK2023480118
(ďalej len „organizátor“);

Miesto priebehu súťaže:
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v predajni AD Optika, Kazanská 54, Bratislava a prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len "miesto konania súťaže"). 

Podmienky účasti v súťaži:
Súťažiacim môže byť iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj Facebook účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook uvedené na www.facebook.com/terms.php.  

Odovzdanie výhry:
Výherca je povinný bezodkladne po tom, ako dostane informáciu, že vyhral, najneskôr však do siedmich dní, oznámiť organizátorovi skutočnosť, že obdržal informáciu o výhre elektronicky na adoptika@ad-optika.sk alebo telefonicky na čísle 02/45 248 147 .
Organizátor si, pred odovzdaním výhry, vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.
V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa pokusu kontaktovať ho alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry. 
Ďalšie dôležité podmienky súťaže:
Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity Facebook účtov, nemá nárok na výhru.
Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či profil Facebook vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr. duplicitné účty Facebook).
Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook.
Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete Facebook). Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá  prepadne v prospech usporiadateľa súťaže. 
Ochrana osobných údajov:
Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov - ako je hore uvedené.  Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci, zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU. 
Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook.
Zapojením sa do súťaže berie súťažiaci na vedomie, že mu z tohto titulu nevznikajú žiadne právne nároky voči správcovi sociálnej siete Facebook, resp. že spoločnosť Facebook je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.

Kontakt

AD Optika
Kazanská 54
821 06 Bratislava
02 / 45 248 147
0908  727 657

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - COOKIES

Cesta k nám

Napíšte nám